Image Alt

Vedtekter

LOVER

Norges Kjole- og Draktsyerforbund

Revidert november 2008
Formål:

Foreningens formål er å samle landets Kjole- og Draktsyere for å ivareta felles interesser av faglig art, samt å representere faget i alle spørsmål og råd overfor myndighetene. Norges Kjole- og Draktsyerforbund er tilknyttet NHO-Håndverk.

Medlemmer:

Utøvere av faget fra hele landet. Alle medlemmene må ha svennebrev i faget. Lærlinger i faget kan være junior-medlemmer med halv kontingent. Styret kan utnevne æresmedlemmer.

Kontingent:

Landsforbundets  kontingent forfaller til betaling  1. april hvert år. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet. Juniormedlemmer og pensjonister betaler halv kontingent. Æresmedlemmer fritas for kontingent.

Landsmøtets sammensetning:

Landsmøtet er Norges Kjole- og Draktsyerforbunds øverste myndighet. Alle medlemmer som har betalt sin kontingent har rett til å være tilstede på landsmøtet og avgi sin stemme.

Det sittende styret har stemmerett og alle medlemmer har en stemme hver. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/5 av medlemmene er til stede.

Landsmøtets innkalling:

Landsmøtet innkalles med fire ukers varsel til medlemmene hvor årsberetning, saksliste, regnskap og medlemsliste skal medfølge.

Forslag til saker som skal behandles på landsmøtet, må sendes styret minst 14 dager før møtet. Landsmøtet ledes av forbundets leder.

Landsmøtets funksjon:
 1. Behandle styrets årsberetning
 2. Behandle regnskap
 3. Behandle innkomne saker
 4. Velge styre, revisor, valgkomite
 5. Fastsette kontingent
 6. Behandle lovforslag
 7. Velge 2 medlemmer til å undertegne møtebok/referat

Ekstraordinært landsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når halvparten av medlemmene forlanger det.

Styrets sammensetning:
 • Leder – kasserer – sekretær – 2 styremedlemmer.
 • Det velges dessuten 2 revisorer og 2 til valgkomité.
 • Alle velges for 2 perioder  =  4 år av gangen.
 • Leder  +  1 styremedlem velges samtidig.
 • Kasserer + sekretær + 1 styremedlem velges samtidig, men ulike år.
 • Styret avgjør alle saker som ikke hører inn under landsmøtet.
Utgifter – honorar:

Landsmøtet vedtar styrehonorar og andre utgifter som skal dekkes av Forbundet.

Regnskap:

Forbundets regnskap avsluttes hvert annet år pr. 31. august.

Regnskapet revideres av 2 valgte revisorer.

Utmelding:

Utmelding må skje skriftlig til forbundets styre.

Medlemmer som ikke betaler sin kontingent blir automatisk strøket etter 2 år.

Oppløsning:

Forbundet kan oppløses hvis landsmøtet treffer vedtak med ¾ flertall.