Image Alt

Kjole og drakt

Referat fra landsmøte april 2019

Edvard Munchs videregående skole, Oslo 6.april 2019.

Landsmøte i Norges Kjole og Draktsyerforbund ble avholdt i Oslo på Edvard Munchs videregående skole i dennes  midlertidige lokaler på det gamle Rikshospitalet Pilestredet park 7, Oslo lørdag 6. april fra kl 12 til ca 17.00

Program for møtet/ saksliste:   Kl 12-13.30 Landsmøte saker:

  • Sak 1/2019,  Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Sak 2/ 2019, Valg av to til å signere protokoll
  • Sak 3/ 2019, Årsberetning
  • Sak 4/ 2019, Regnskap og budsjett
  • Sak 5/ 2019, Innkomne saker
  • Sak 6/ 2019, Valg
  • Sak 7/ 2019, Oppsummering av 100 årsjubileet og utstillingen

Vi ønsker dere alt godt i denne spesielle tiden. Bare ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål så skal vi forsøke å hjelpe så godt vi kan.

Med vennlig hilsen
Styret
Norges Kjole- og Draktsyerforbund

«100 år med nål og tråd», på Oslo Bymuseum     Medlemsliste og oversikt over regnskap og budsjett ble delt ut.

Sak 1/2019 Godkjenning
Leder ønsket velkommen og orienterte om dagsorden. Ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Sak 2/ 2019 signering av protokoll
To ble valgt til å signere protokoll, Marit Synnøve og Anette Hellenes

Sak 3/2019 Årsberetning
Leder leser årsberetning og røper i denne sammenheng at det er planer om å gi ut en liten historisk «bok» om forbundet. I årsberetningen kommer det frem at nye læreplaner og nye navn på utdanningsløpet vil komme til å gjelde for vårt fag. Vi er for øvrig misfornøyd med navnet og mener at Tekstil må være en del av navnet, siden det er flest elever som går opp til fag og svenneprøve i de tekstile fagene. Vi er godt fornøyd med at vi har medlemmer i forbundet som er engasjert i læreplangruppene. I denne forbindelse har det vært en del arbeid med høringer og uttalelser fra forbundet.   Til landsmøte i 2017 kom det forslag fra et av våre medlemmer om redusert avgift på enkle reparasjoner. Dette har blitt tatt opp med diverse instanser, blant annet Norges Husflidslag, Norske Kunsthåndverkere og Norsk Håndverksinstitutt. En endelig løsning er det ikke ennå, men vi håper. I Sverige er det en realitet med bare 12prosent på reparasjoner.

Sak 4/ 2019 Regnskap og budsjett
Vårt største økonomiske løft er gjennomføringen av NM i Søm og design. Noen av våre faste støttespillere er borte og vi må streve for å finne nye sponsorer. Takket være Oslo og Akershus Fylkeshusflidslag kom vi i mål denne gangen også og kunne la 8 flinke syersker delta. Regnskapet viser et lite underskudd på NM budsjettet. Ellers er regnskap og forslag til budsjett funnet i orden. Kasserer gjorde rede for tallene.

Sak 5/2019 Innkomne saker

  1. Leder gjør rede for styrets forslag om å redusere antall revisorer til en i stedet for to. Begrunnelsen er at et lite regnskap ikke trenger to revisorer og at det av og til er vanskelig og få til underskrift av begge.

Ingen innvendinger til denne bestemmelsen. Ingen av revisorene var på valg, men den ene trekker seg frivillig .

  1. I styret har det sittet 6 medlemmer. Det ene medlemmet har vært vara, men har møtt på alle møter. Vi foreslår å endre statusen fra vara til styremedlem.

Dette ble enstemmig vedtatt.

  • I andre setning i forbundets lover vil vi gjerne endre dette til: landsmøtet skal avholdes innen 1. juli annet hvert år.

Dette fordi vi da får en fleksibilitet i forhold til utstillinger og andre arrangementer Ingen innvendinger til dette forslaget. De nye reglene må inn i våre vedtekter

Sak 6/ 2019 Valg
Sittende styre har vært følgende: Leder, Jorunn Sæter- på valg Kasserer, Toril Nordermoen- ikke på valg Sekretær, Anne Marie Gottschalk- ikke på valg men ønsker å fratre Styremedlem, Lise Eckbo – på valg Styremedlem, Gøril Johansen – ikke på valg Vara, Ragnhild Wengaard – på valg   Valgkomité har vært Gøril Saltermark og Silje Teland Pedersen og har foreslått:

Leder Jorunn Sæter Status På valg Forslag Julie Myhren Periode Sitter til 2023
Sekretær Anne Marie Gottschalk   På valg (har egentlig to år igjen)   Anne Kirsti Pagander Sitter til 2021
Styremedlem Lise Eckbo   På valg Lise Eckbo Sitter til 2023
Varamedlem Ragnhild Wengaard   På valg   Vivian Elvevold Sitter til 2023
Kasserer Toril Nordermoen   Ikke på valg   Toril Nordermoen Sitter til 2021
Styremedlem Gøril Johansen   Ikke på valg   Gøril Johansen Sitter til 2021

Valgkomitéens forslag ble vedtatt med akklamasjon. Gøril Saltermark presiserer at Julie Myhren er den yngste leder Norges Kjole og Draktsyerforbund har hatt. På oppfordring presenterer hun seg selv og hva hun har arbeidet med de siste årene, hun har bred erfaring innen sømfaget. Anne Kirsti Pagander overtar for Anne Marie Gottschalk, dette er en fordel fordi hun sitter i læreplan gruppe og nye læreplaner blir en oppgave for forbundet. Jorunn, Ragnhild og  Anne Marie ble takket for innsatsen av kasserer og mottok blomster. Avgående leder, Jorunn Sæter blir æresmedlem.   Leder har laget en kort oversikt over saker det har blitt arbeidet med siden hun ble leder for 16 årsiden:   Norges Kjole og Draktsyerforbund har sammen med WorldSkills vært involvert i gjennomføringen av NM i søm og design. Konkuransene startet på skolene først. Lørenskog 1998-2000-2002. Mandal vgs overtok i 2004. Lørenskog arrangerte igjen i 2006. Året etter dro Madelen Høgnes Syvertsen til World Skills i Calgary ( 2007) I 2008 hadde vi et godt samarbeid med Norsk Industri i Stavanger .Konkurranser ble gjennomført på Lillehammer i 2010, Lillestrøm 2012, Trondheim 2014, Bergen 2016 og på Hellerudsletta i Skedsmo i 2018. Norge har deltatt på World Skills i vårt fag 3 ganger, i Finland, Sveits, Japan og Møre og Romsdal fylkeskommune sendte en kandidat til Abu Dabi i 2017. Og muligens kan en kandidat bli sendt til EM neste høst.   Forbundet har engasjert seg i seminarer for svenneprøvenemder i faget og har også kommet med forslag til medlemmer i nemdene. Både Hordaland og Nordland fylkeskommune ville legge ned Design og Tekstil med begrunnelse i få eller ingen læreplasser. Innspill fra Forbundet fikk snudd beslutningen midlertidig. Forbundet har sendt støtte brev til Hjerleid skole, der blir det tekstil tilbud fra 2020. Styret har arrangert Workshops for lærlinger og andre, og deltatt på messer, bant annet «Sy Selv» som arrangeres av Asker og Bærum symaskinsenter. Vi har svart på henvendelser angående sømoppdrag og kompetanse.   Det blir også lagt ut informasjon og nyhetsbrev på hjemmesiden  og Facebook.

Sak 7/2019 Oppsummering av 100 årsjubileet
Jorunn viste oss en historisk gjennomgang av utvikling av kjole og draktsyerfaget de siste 100 år som var bakgrunn for utstillingen på Oslo Bymuseum. Utstillingen var et samarbeid mellom Norges Kjole og Draktsyerforbund og Oslo Kjole og Draktsyerlaug. En på alle måter vellykket utstilling som har trukket mange besøkende. Åse Kleveland innledet på åpningen.   Lunch buffet ble servert, før vi fikk omvisning på tekstilavdelingen og informasjon av Elisabeth Martini, som viste oss mange fine elevarbeider Hele avdelingen skal etter hvert tilbake til lokalene til Kunst og Håndverkskolen. Edvard Munch vgs. har også landsdekkende linje i dans og Oslo linje i musikk. Elevene på skolen har karaktersnitt over gjennomsnittet og er svært motiverte.   Merete Embretsen og Anne Kirsti Pagander orienterte om ny runde i læreplanarbeid. Nye læreplaner vil bli aktuelle fra 2020. Begge oppfordrer skolene og andre til å se på høringen på UDIR sine sider og komme med innspill, frist 1. mai 2019   Det er viktig at nye læreplaner skal være fremtidsrettet, at de skal være relevante for elever, lærlinger og arbeidslivets behov. Det skal være tydelig progresjon fra VG 1, VG 2 i skole og opplæring i bedrift til 3. trinn. Det blir understreket at det ikke er meningen at teksten i læreplanene skal være «leselig» for elever. Kompetansemålene er lagt ut og kan leses på UDIR sine sider.   Kort diskusjon om den nye strukturen, kursnavn og læreplaner. Norges Kjole og Draktsyerforbund foreslår: VG 1Design, tekstil og håndverksfag med begrunnelse i at tekstilfagene er samlet det største faget som dette grunnkurset rekrutterer til.

Ref. Anne Marie